ACORD de colaborare între Filiala din Chişinău a IIMDD AIP CSI şi ICJP

2images

ACORD

de colaborare între Filiala din Chişinău a Institutului internaţional pentru monitorizarea dezvoltării democraţiei, parlamentarismului şi respectării drepturilor electorale ale cetăţenilor statelor- memebre AIP CSI şi Institutul de

Cercetări Juridice şi Politice

Filiala din Chişinău a Institutului internaţional pentru monitorizarea dezvoltării democraţieie, parlamentarismului şi respectării drepturilor electorale ale cetăţenilor statelor- memebre AIP CSI şi Institutul de Cercetări Juridice şi Politice , denumite în continuare „Părţi”,

Confirmînd dorinţa ambelor Părţi de a continua relaţiile de spiritul existent de cooperare, bună- credinţă şi prietenie dintre ele, au convenit asupra următoarele:

Articolul 1

Colaborarea conform prezentului Acord se înfăptuieşte pe bază de egalitate şi respectare a intereselor Părţilor, precum şi a înţelegerilor încheiate între ele.

Articolul 2

Domeniile de colaborare în cadrul prezentului Acord sînt următoarele:

-         schimbul de experienţă privind activitatea ambelor Părţi;

-         perfecţionarea  legislaţiei naţionale;

-         asigurarea realizării şi apărării drepturilor electorale constituţionale ale cetăţenilor;

-         reglementarea juridică a activităţii partidelor politice şi blocurilor electorale ale partidelor politice în cadrul procesului electoral;

-         asigurarea drepturilor subiecţilor implicaţi în procesul electoral în perioada agitaţiei electorale;

-         efectuarea pregătirii profesionale  a participanților in procesul electoral.

Articolul 3

Colaborarea dintre Părţi poate fi realizată prin următoarele modalităţi:

-         constituirea de grupuri comune de lucru pentru realizarea unor activităţi concrete din cadrul celor specificate în domeniile de colaborare;

-         efectuarea schimburilor de rezultate ale cercetărilor ştiinţifice;

-         efectuarea schimburilor de specialişti pentru informare reciprocă şi analiza practicii;

-         organizarea de seminare, conferinţe ştiinţifico-practice şi de alte activităţi comune cu tematici de interes reciproc.

Articolul 4

În domeniul de realizare şi apărare a drepturilor electorale constituţionale ale cetăţenilor, Părţile prevăd:

-         efectuarea schimbului de experienţă privind formele şi mijloacele de realizare şi apărare a drepturilor electoraleconstituţionalealecetăţenilor;

-         efectuarea schimbului de experienţă privind formele şi mijloacele de asigurare a dreptului de a alege cetăţenilor cu disabilităţi şi a celor aflaţi peste hotarele ţării;

-         punerea la dispoziţia celeilalte Părţi a materialelor metodice, analitice şi  informaţionale.

Articolul 5

Părţile vor contribui la elaborarea în comun a cadrului analitico-informaţional, tehnologic de asigurare a activităţilor în domeniile definite în prezentul Acord.

Realizarea proiectelor comune de perfecţionare a propriilor activităţi va fi efectuată prin înţelegere între Părţi.

Articolul 6

Părţilese înţeleg privind extinderea colaborării şi în alte domenii ce ţin de dezvoltarea democraţiei, parlamentarismului şi respectării drepturilor electorale ale cetăţenilor Republicii Moldova.

Articolul 7

 

Prezentul Acord nu afectează independenţa Părţilor şi nu presupune asumarea unor obligaţiuni financiare.

Articolul 8

 

Orice litigiu legat de interpretarea sau aplicarea prezentului Acord va fi soluţionat prin consultări reciproce între Părţi.

Articolul 9

 

9.1. Părţile semnează cîte două exemplare originale ale prezentului Acord, fiecare în limba romînă şi în limba rusă, ambele texte fiind egal autentice. Părţile vor deţine cîte un Acord în limba română şi în limba rusă.

9.2. Prezentul Acord se încheie pe o perioadă de cinci ani şi intră în vigoare la data semnării. După expirarea acestui termen, în cazul în care nu există notificarea scrisă din partea uneia dintre Părţi privind încetarea Acordului, acesta continuă să rămînă în vigoare pe următorii cinci ani.

9.3. Prezentul Acord poate fi denunţat de oricare dintre Părţi prin notificare scrisă pînă la expirarea termenului pentru care a fost încheiat. Acordul încetează după expirarea termenului de 45 de zile de la data primirii notificării.

Updated: 22.01.2015 — 15:47
Filiala din Chișinău a Institutului internațional pentru monitorizarea dezvoltării democrației, parlamentarizmului și respectării drepturilor electorale ale cetățenilor statelor - membre ale Adunării Interparlamentare CSI (IIMDD AIP CSI) © 2014