ACORD de colaborare între Filiala din Chişinău a IIMDD AIP CSI şi CEC RM

2imagesБезымянный

ACORD

de colaborare între Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova şi Filiala din Chişinău a Institutului internaţional pentru monitorizarea dezvoltării democraţiei, parlamentarismului şi respectării drepturilor electorale ale cetăţenilor statelor- memebre AIP CSI

Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova şi Filiala din Chişinău a Institutului internaţional pentru monitorizarea dezvoltării democraţiei , parlamentarismului şi respectării drepturilor electorale ale cetăţenilor statelor- memebre AIP CSI, denumite în continuare Părţi,

Confirmînd dorinţa ambelor Părţi de a continua relaţiile de spiritul existent de cooperare, bună- credinţă şi prietenie dintre ele, au convenit asupra următoarele:

Articolul 1

Colaborarea conform prezentului Acord se înfăptuieşte pe bază de egalitate şi respectare a intereselor, a legislaţiei Republicii Moldova, precum şi a înţelegerilor încheiate între Părţile.

Articolul 2

Domeniile de colaborare în cadrul prezentului Acord sînt următoarele:

-         schimbul de experienţă privind organizarea, pregătire şi desfăşurare a  alegerilor;

-         perfecţionarea  legislaţiei naţionale privind alegerile;

-         asigurarea realizării şi apărării drepturilor electorale constituţionale ale cetăţenilor;

-         reglementarea juridică a activităţii partidelor politice şi blocurilor electorale ale partidelor politice în cadrul procesului electoral;

-         asigurarea financiară şi tehnico-materială a alegerilor;

-         utilizarea tehnologiilor informaţionale şi sistemelor moderne de evidenţă a alegătorilor în cadrul desfăşurării alegerilor;

-         asigurarea drepturilor subiecţilor implicaţi în procesul electoral în perioada agitaţiei electorale;

-         educaţia civică şi instruirea alegătorilor şi perfecţionarea profesională a tuturor subiecţilor implicaţi în organizarea şi desfăşurarea alegerilor.

Articolul 3

Colaborarea dintre Părţi poate fi realizată prin următoarele modalităţi:

-         constituirea de grupuri comune de lucru pentru realizarea unor activităţi concrete din cadrul celor specificate în domeniile de colaborare;

-         efectuarea schimburilor de rezultate ale cercetărilor ştiinţifice şi studiilor în domeniu;

-         efectuarea schimburilor de specialişti pentru informare reciprocă şi analiza practicii;

-         organizarea de seminare, conferinţe ştiinţifico-practice şi de alte activităţi comune cu tematici de interes reciproc;

-         desemnarea şi acreditarea reprezentanţilor pentru monitorizarea procesului de pregătire şi desfăşurare a alegerilor.

Articolul 4

În domeniul perfecţionării legislaţiei naţionale privind alegerile Părţile vor face schimb de experienţă asupra următoarelor chestiuni:

-         asigurarea unor alegeri libere şi corecte;

-         perfecţionarea organizării procesului de pregătire şi desfăşurare a alegerilor;

-         drepturile şi obligaţiile subiecţilor procesului electoral;

-         asigurarea drepturilor de a alege cetăţenilor cu disabilităţi şi a celor aflaţi peste hotarele ţării;

-         responsabilitatea pentru încălcarea legislaţiei privind alegerile;

-         perfecţionarea unor anumite instituţii ale legislaţiei privind alegerile;

-         respectarea standardelor internaţionale în legislaţia privind alegerile, precum şi în activitatea organelor electorale.

Articolul 5

În domeniul asigurării drepturilor ce le aparţin subiecţilor procesului electoral în cadrul agitaţiei electorale Părţile vor face schimb de experienţă privind următoarele chestiuni:

-         tipurile şi mijloacele de agitaţie electorală;

-         drepturile şi obligaţiile subiecţilor procesului electoral în cadrul agitaţiei electorale;

-         asigurarea controlului asupra respectării normelor legale privind alegerile prin care se stabileşte ordinea de efectuare a agitaţiei şi de aplicare a sancţiunilor pentru încălcarea acestora;

-         atribuţiile şi obligaţiile comisiilor electorale, organelor administraţiei publice locale şi organelor puterii executive privind organizarea şi asigurarea condiţiilor pentru desfăşurarea agitaţiei electorale.

Articolul 6

În domeniul asigurării financiare şi tehnico-materiale a alegerilor Părţile vor face schimb de experienţă privind următoarele chestiuni:

-         ordinea de planificare, alocare şi utilizare a mijloacelor de la bugetul de stat;

-         organizarea controlului asupra utilizării conform destinaţiei a mijloacelor de la bugetul de stat;

-         rapoartele privind utilizarea de către consiile si sectiile electorale , alţi participanţi ai procesului electoral a mijloacelor de la bugetul de stat;

-         asigurarea controlului privind sursele de finanţare, evidenţa şi cheltuielile mijloacelor fondurilor electorale ale partidelor politice, blocurilor electorale ale partidelor politice şi ale candidaţilor.

Articolul 7

În domeniul educaţiei civice şi instruirii alegătorilor, perfecţionarea profesională a tuturor subiecţilor implicaţi în organizarea şi desfăşurarea alegerilor. Părţile prevăd:

-         efectuarea schimbului de experienţă privind organizarea şi desfăşurarea programelor de educaţie civică şi instruire a alegătorilor;

-         efectuarea schimbului de experienţă privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor de instruire a reprezentanţilor organelor electorale de toate nivelurile, observatorilor, partidelor politice, mass-media şi judecătorilor implicaţi în soluţionarea litigiilor electorale;

-         elaborarea în comun a programelor de instruire şi educaţie civică în domeniul electoral;

-         organizarea unor activităţi comune de ridicare a gradului de pregătire profesională în domeniul electoral a tuturor subiecţilor implicaţi în organizarea şi desfăşurarea alegerilor;

-         punerea la dispoziţia celeilalte Părţi a materialelor metodice, analitice şi  informaţionale.

Articolul 8

În domeniul de realizare şi apărare a drepturilor constituţionale ale cetăţenilor de a alege şi a fi aleşi Părţile prevăd:

-         efectuarea schimbului de experienţă privind formele şi mijloacele de realizare şi apărare a drepturilor constituţionale electorale  ale cetăţenilor;

-         efectuarea schimbului de experienţă privind formele şi mijloacele de asigurare a dreptului de a alege cetăţenilor cu disabilităţi şi a celor aflaţi peste hotarele ţării;

-         punerea la dispoziţia celeilalte Părţi a materialelor metodice, analitice şi  informaţionale.

Articolul 9

Părţile vor contribui la elaborarea în comun a cadrului analitico-informaţional, tehnologic de asigurare a activităţilor în domeniile definite în prezentul Acord.

Realizarea proiectelor comune de perfecţionare a propriilor activităţi va fi efectuată prin înţelegere între Părţi.

Articolul 10

Părţile se înţeleg privind extinderea colaborării şi în alte domenii ce ţin de alegeri. În conformitate cu această prevedere, Părţile pot conveni asupra modificării prezentului Acord.

 

Articolul 11

Orice litigiu legat de interpretarea sau aplicarea prezentului Acord va fi soluţionat prin consultări reciproce între Părţi.

Articolul 12

12.1. Părţile semnează cîte două exemplare originale ale prezentului Acord, fiecare în limba romînă şi în limba rusă, ambele texte fiind egal autentice. Părţile vor deţine cîte un Acord în limba română şi în limba rusă.

12.2. Prezentul Acord se încheie pe o perioadă de cinci ani şi intră în vigoare la data semnării. După expirarea acestui termen, în cazul în care nu există notificarea scrisă din partea uneia dintre Părţi privind încetarea Acordului, acesta continuă să rămînă în vigoare pe următorii cinci ani.

12.3. Prezentul Acord poate fi denunţat de oricare dintre Părţi prin notificare scrisă pînă la expirarea termenului pentru care a fost încheiat. Acordul încetează după expirarea termenului de 45 de zile de la data primirii notificării.

Updated: 22.01.2015 — 15:45
Filiala din Chișinău a Institutului internațional pentru monitorizarea dezvoltării democrației, parlamentarizmului și respectării drepturilor electorale ale cetățenilor statelor - membre ale Adunării Interparlamentare CSI (IIMDD AIP CSI) © 2014