Recomandările elaborate în cadrul studiului și mesei rotunde «Rolul statului în asigurarea drepturilor electorale ale persoanelor cu dizabilitați»

Filiala din Chișinău a Institutului Internațional de Monitorizare a Dezvoltării Democrației, parlamentarismului și respectării drepturilor electorale ale cetățenilor statelor membre ale Adunării Interparlamentare CSI (IIMDD AIP CSI) vă aduce la cunoștință că în baza cercetării, efectuate la comandă Filialei din Chișinău a IIMDD AIP CSI și în cadrul mesei rotunde «Rolul statului în asigurarea drepturilor electorale ale persoanelor cu dizabilitați» au fost propuse un șir de recomandări și propuneri care considerăm că vor îmbunătăți accesul persoanelor cu dizabilități la procesul electoral și vor ridica nivelul de implicare în procesele decizionale și politice:
1. Statisitici și date
Pentru o percepție realistă a fenomenului persoanelor cu dizabilități este foarte important să avem o serie de statistici și date care să ne ajute să înțelegem lucruri esențiale despre numărul acestor persoane, tipul de dizabilități, tendințele, problemele și provocările lor, repartizarea teritorială și alte informații care pot ajuta instituțiile statului în activitatea lor. În cazul unei colaborări mai strânse între CEC, BNS, MMFPS, ME, CNAS, MS și APL ar fi posibil de colectat cifre importante despre persoanele cu dizabilități. Baza de date poate fi elaborată în baza Registrului de Stat al Populației, prin adăugarea unei cifre / litere la IDNP, după modelul realizat deja de alte state. Bineînțeles, accesul către această informație va fi restricționat, funcționarii vor avea acces la ea în baza competențelor și în condițiile Legii nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal.
In cazul în care CEC ar deține date și cifre precise despre amplasarea, tipul și numărul persoanelor cu dizabilități ar putea planifica mai corect resursele. De exemplu în cazul în care într-o circumscripție e un număr mai mare de persoane cu dizabilități locomotorii, s-ar pune accent pe rampe și căi de acces pentru aceste persoane. În cazul în care sunt persoane cu deficiențe de vorbire, s-ar putea contracta interpreți. O abordare bazată pe date ar crește nivelul de integrarea în viața politică a persoanelor cu dizabilități cu costuri mai mici și ar ușura activitatea CEC.
2. Cercetarea fenomenului
Datele și informațiile despre persoanele cu dizabilități sunt esențiale pentru o înțelegere corectă a provocărilor și problemelor cu care se confruntă aceste persoane, dar ele trebuiesc și corect analizate. Cercetarea continuă a acestor provocări este imperioasă pentru a cunoaște tendințele actuale și a planifica corect activitățile statului. Cunoașterea reală a problemelor de integrare cu care se confruntă persoanele cu dizabilități va ajuta la racordarea corectă a politicilor publice și va ajuta la calcularea impactului pe care le au aceste politici asupra îmbunătățirii situației. Domeniile de cercetare asupra cărora ar trebui de atras o atenție deosebită sunt:
Monitorizarea și evaluarea accesului la vot a persoanelor cu dizabilități (cantitativ și calitativ).
Analiza cadrului normativ cu privire la accesul la procesul electoral.
3. Educația și sensibilizarea populației
Elaborarea unui ghid referitor la alegeri accesibile pentru persoane cu dizabilități care să conțină informații ghidante. Ghidul electoral ar trebui să conțină mai multe capitole dedicate diferitor tipuri de dizabilități și diferite tipuri de asistență care ar putea fi necesară într-un ciclu electoral.
Realizarea campaniilor de informare civică și electorală în perioada între scrutine.
Crearea unui fond guvernamentanl „Accesibilitate” – un anumit % din PIB, care va fi alocat pentru implementarea proiectelor de accesibiitate și incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități în Republica Moldova.
Trainguri pentru persoanele cu dizabilități referitor procesul electoral, modul de înregistrare și cum să votezi în ziua alegerilor.
Trainguri tematice pentru diferite tipuri de persoane cu dizabilități și cum să utilizeze instrumentele asigurate de stat pentru accesul liber la votare.
Elaborarea și derularea unor campanii de informare dedicate drepturilor electorale ale persoanelor cu dizabilități.
Obligarea partidelor politice să publice platformele electorale înaintea alegerilor, ca o condiție sine qua non pentru înscrierea în cursa electorală și obligativitatea realizării unei cote-parte din materiale electorale în format accesibil pentru persoanele cu dizabilități.
4. Advocacy și parteneriatele
Percepția negativă din societatea moldovenească referitor la persoanele cu dizabilități deobicei se manifestă prin limbajul deobicei periorativ utilizat la adresa acestor persoane. O altă problemă de abordare este indiferența societății care într-un final ostracizează aceste persoane din viața publică și de pe agenda de lucru a autorităților publice. Pentru a stopa aceste fenomene și a crea o percepție veritabilă despre persoanele cu dizabilități este important să fie efectuate campanii de advocacy. Totuși, advocacy reprezintă un proces îndelungat și necesită conjugarea eforturilor a mai mult forțe interesate prin parteneriat. În condițiile Republicii Moldova parteneriatele și advocacy în susținerea proceselor de incluziune a persoanelor cu dizabilități sunt imperioase.
5. Candidați electorali
Crearea unor măsuri stimulatorii pentru participarea la vot pentru persoanele cu dizabilități este foarte important. Totuși, măsuri similare ar trebui să există și prin încurajarea persoanelor cu dizabilități să participe la alegeri drept candidați electorali. Un rol important în acest sens trebuie să îl joace partidele politice care ar trebui să selecteze candidații electorali pe criterii de profesionalism fără să discrimineze persoanele cu dizabilități.
Recomandări pe domeniul Dizabilități locomotorii
• Realizarea auditului accesibilității tuturor BESV.
• Standardele de accesibilitate în construcții vor fi remise, sub semnătură, către toate APL.
• Declararea anului 2020 drept termen limită de tranzit pentru accesibilizarea BESV. Asumare de responsabilități de către APC și APL prin semnarea unui document de politică publică CARTA DE ACCESIBILITATE 2020 prin care toate BESV vor fi accesibilizate.
• Promovarea conceptului de „design universal”.
• Instaurarea unor penalități și amenzi pentru companiile de construcție care dau în exploatare obiecte neaccesibile.

Recomandări pe domeniul Dizabilități auditive
• Ăn cadrul Call Center-ului organizat de CEC în perioada alegerilor să funcționeze un mini Deaf Info Center (operator licențiat în domeniul limbajului mimico-gestual), operațional prin Skype, Viber, Whatsapp.
• Transmiterea live a ședințelor / comunicatelor în limbajul mimico-gestual.
• Posibil, translatori în limbajul mimico-gestual în incinta secțiilor de votare unde locuiesc preponderent persoane cu dizabilități de auz.

Recomandări pe domeniul Dizabilități de vedere
• Perfecționarea plicului-trafaret.
• Lupe electronice (sistem televizat cu circuit închis sau lupe moderne, tabletă) în incinta BESV unde locuiesc preponderent persoane cu dizabilități de vedere.
• Editarea materialelor de informare și de educație civică în limbaj Braille, precum și în format tactil-reliefat.

Updated: 24.10.2017 — 22:44
Filiala din Chișinău a Institutului internațional pentru monitorizarea dezvoltării democrației, parlamentarizmului și respectării drepturilor electorale ale cetățenilor statelor - membre ale Adunării Interparlamentare CSI (IIMDD AIP CSI) © 2014